akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

ISO 5659-2

Laboratorium

BADANIE DYMOTWÓRCZOŚCI MATERIAŁÓW I TOKSYCZNOŚCI PRODUKTÓW ICH SPALANIA METODAMI wg ISO 5659-2, PN-EN 45545-2 I KODEKSU FTP CZĘŚĆ 2
(akredytacja) (próbki do badań)

Badania dymotwórczości materiałów (rys. 1.) przeprowadza się w zamkniętej komorze o wymiarach 0.91 m x 0.61 m x 0.91 m. Próbkę badanego materiału o wymiarach 75 mm x 75 mm poddaje się działaniu strumienia cieplnego emitowanego przez stożkowy promiennik elektryczny podczerwieni, której powierzchnia jest równoległa do poziomo ustawionej powierzchni próbki. Badany materiał poddaje się rozkładowi termicznemu i spalaniu w następujących warunkach:

 • napromienienie cieplne 25 kW/m²  w obecności płomienia palnika pilotowego,

 • napromienienie cieplne 25 kW/m²  bez płomienia palnika pilotowego,

 • napromienienie cieplne 50 kW/m²  w obecności płomienia palnika pilotowego,

 • napromienienie cieplne 50 kW/m²  bez płomienia palnika pilotowego.


Za wielkość charakteryzującą właściwości dymotwórcze badanego materiału przyjmuje się gęstość optyczną właściwą Ds.
Równolegle z badaniem dymotwórczości materiałów, dla próbek drugiej lub trzeciej, prowadzi się analizę chemiczną produktów ich rozkładu termicznego i spalania. Gazy do analizy pobiera się z  geometrycznego środka komory dymowej. W czasie badań własności dymotwórczych materiałów określa się maksymalne wartości gęstości optycznej właściwej i szybkość jej zmian oraz stężenie CO,  HF, HBr, HCl, HCN, SO
2 , NOX .Rys. 1. Stanowisko do badania dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich spalaniaW skład stanowiska wchodzą  :

 • komora dymowa,

 • promiennik stożkowy wyposażony w zasilacz elektryczny z regulatorem natężenia napromieniowania cieplnego,

 • układ do pomiaru gęstości strumienia ciepła

 • układ do mocowania próbek  i  wprowadzania  ich  w  strefępromieniowania,

 • palnik pilotowy,

 • układ zasilania palnika pilotowego,

 • układ wentylacji komory,

 • układ pomiaru temperatury ścian komory dymowej,

 • układ pomiaru gęstości optycznej właściwej,

 • układ poboru próbek produktów rozkładu termicznego i spalania materiału do analizy,

 • układ pomiaru temperatury gazów w komorze dymowej,

 • układ pomiaru ciśnienia  w komory dymowej,układ do dynamicznego wzorcowania gazami odniesienia lub do bieżącej kontroli poprawności mierzonych stężeń analizatorem FTIR,

 • system kontrolno – pomiarowy stanowiska.


System kontrolno – pomiarowy umożliwia automatyczną obsługę stanowiska w zakresie:

 • stabilizacji temperaturowej pracy stożkowego promiennika elektrycznego,

 • kontroli i stabilizacji napromieniowania cieplnego badanych próbek,

 • kontroli pracy palnika pilotowego, w tym jego intensywności wydzielania ciepła,

 • pomiaru i rejestracji w funkcji czasu.


System pozwala na rejestrację:

 • gęstości optycznej produktów rozkładu termicznego i spalania badanego materiału,

 • temperatury analizowanych gazów,

 • ciśnienia analizowanych gazów,

 • widm analizatora FTIR,

 • stężeń CO2  CO, SO2 , NO2 , NO, HCN, HCl, HBr i HF przy pomocy analizatora FTIR (rys. 2),

 • konwencjonalnego indeksu toksykometrycznego.


Analizator FTIR znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu. Ogranicza to wpływ zanieczyszczeń powietrza w strefie badania na wynik analizy widma.Rys. 2. Pomiar stężeń gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów w funkcji czasuW trakcie badania, oprócz zapisu widm i danych bezpośrednich pomiaru, możliwe jest wyznaczenie innych zmiennych pomiaru, dzięki odpowiedniej konfiguracji programu rejestrującego i przetwarzającego wyniki oraz dodatkowemu wyposażeniu. Zapis widm i wyników badań umożliwia dokonanie zestawień w postaci tabel, wykresów i ich późniejszą pełną analizę.

Zakres wyznaczanych parametrów ustala się w zależności od zastosowania wyników badań.  Metoda stosowana jest w budownictwie morskim (Kodeks FTP IMO) i w kolejnictwie (PN-EN 45545-2).

Kolejnictwo. W normie PN-EN 45545-2 określono wymagania przeciwpożarowe (tabela 1) dotyczące kolejowych  pojazdów szynowych, sklasyfikowanych według kategorii eksploatacyjnych i  konstrukcyjnych, przeznaczonych do przewozu pasażerów na sieciach kolei  europejskich. Dymotwórczość materiałów i wyrobów określają, wyznaczone metodą wg ISO 5669-2,  następujące wielkości:

 • Dsmax,  maksymalna gęstość optyczna właściwa, -,

 • Ds(4), wartość gęstości optycznej właściwej po 4 minutach badania, -,

 • VOF4, pole powierzchni pod krzywą gęstości optycznej właściwej po 4 minutach trwania badania, min.

Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów i wyrobów (PN-EN 45545-2) określa konwencjonalny wskaźnik toksykometryczny CIT wyznaczany po czterech i po ośmiu minutach trwania badania.

Budownictwo morskie. Dymotwórczość materiałów i wyrobów określa wyznaczona metodą wg ISO 5669-2,  maksymalna gęstość optyczna właściwa D smax . Zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP część 2 IMO toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów i wyrobów określają stężenie CO, HF, HBr, HCl, HCN, SO
2 , NO X w pobliżu maksymalnej intensywności dymienia (Dsmax ).

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści