akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

DIN 4102

Laboratorium

  

  
BADANIE REAKCJI NA OGIEŃ MATERIAŁÓW METODĄ SZYBU OGNIOWEGO WG DIN 4102-15, DIN 4102-16 AND DIN 4102-1

Zasada metody.
Badaniu w szybie ogniowym poddaje się układ czterech próbek – „zestaw próbny materiału”, które rozmieszczone na stojaku dookoła palnika przyjmują kształt komina o przekroju wewnętrznym 250 mm x 250 mm. Źródłem podpalania próbek w szybie ogniowy jest kwadratowy palnik gazowy mocy 20,84 kW.
Rys. 1. Stanowisko do badań reakcji na ogień materiałów metodą szybu ogniowegoW czasie trwania badania określa się:
 • maksymalną wysokość płomienia
 • czas do osiągnięcia wartości maksymalnej wysokości płomienia
 • czas przepalenia/przetopienie na wskroś
 • czas pojawienia się płomieni po tylnej stronie
 • czas trwania opadu kroplistego
 • maksymalny czas palenia się kropel/cząstek opadu
 • zależność temperatury spalin od czasu
 • maksymalną temperaturę spalin i czas do jej osiągnięcia
 • czas palenia się po zakończeniu podpalania
 • czas topienia się po zakończeniu podpalania
 • zależność osłabienia światła od czasu
 • całkowite osłabienie światła
 • długość niespalonej pozostałości próbek
 • wartość średnią długości niespalonej pozostałości próbek

W trakcie badania, rejestrowane są wszystkie wyniki mierzonych wielkości, w tym wielkości pośrednich. Taka forma zapisu wyników umożliwia dokonanie zestawień w postaci tabel i wykresów oraz pozwala na ich późniejszą pełną analizę. Zmierzone parametry stanowią podstawę do określenia klasy reakcji na ogień badanego materiału w oparciu o wymagania DIN 4102-1.  

Próbki do badań.
Do wykonania jednego zestawu próbnego materiału potrzebne są  4 próbki o wymiarach  190 mm x 1000 mm i grubości stosowanej w praktyce. W przypadku materiałów o grubości większej od 80 mm należy zmniejszyć grubość próbek do 80 mm ± 5 mm. Zgodnie z wymaganiami badania należy wykonać dla trzech zestawów próbnych materiału. Dla materiałów budowlanych o różnej grubości lub o różnej gęstości należy wykonać badania dla najmniejszej i największej grubości i odpowiednio dla najmniejszej i największej gęstości. Przy niesymetrycznej budowie próbki zestaw próbny materiału należy tak przygotować aby badana były przeprowadzone z oddziaływanie płomienia nie tylko na przednią ścianę lecz także tylną.  Dla materiałów, dla klasyfikacji których wymagana jest odporność ogniowa tylko jednej powierzchni, oddziaływanie płomienia należy zastosować tylko tej powierzchni. Dla materiałów o różnych właściwościach w kierunkach poprzecznym i podłużnym połowę liczby przewidzianych próbek należy badać w poprzek, drugą wzdłuż. Dla materiałów, które występują w połączeniu z innymi materiałami, należy ich wpływ uwzględnić przy przygotowywaniu próbek. W związku z tym liczba próbek  potrzebnych do wykonania badań  waha się od 13 ÷ 33.

                

Zastosowanie metody badawczej – niemieckie budownictwo lądowe (zgodnie z wymaganiami DIN 4102 część 1 dla klasy B1).


biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści