akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-B-02855

Laboratorium
BADANIE WYDZIELANIA TOKSYCZNYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU I SPALANIA MATERIAŁÓW METODĄ wg PN-B-02855

Zasada metody.
Metoda polega na ilościowym oznaczaniu produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów decydujących o toksyczności środowiska pożaru. Rozkład termiczny i spalanie próbek badanego materiału przeprowadza się w ruchomym poziomym piecu rurowym (rys. 1) w temperaturach 450 oC, 550 oC i 750 oC. W czasie badań określa się emisję właściwą CO, CO2, HCN, NO, NO2, SO2 i HCl, która oznacza masę toksycznego produktu wytworzoną w czasie rozkładu termicznego i spalania jednostki masy materiału w danych warunkach badania.

Stanowisko do badania toksyczności produktów spalania metodą wg PN-B-02855Do pomiaru emisji właściwej zastosowano analizator  FTIR, który mierzy w sposób ciągły stężenie masowe cmi CO, CO2, HCN, NO, NO2, SO2, HCl, HBr i HF w przepływających produktach rozkładu termicznego i spalania próbki badanego materiału. Na tej podstawie, dla zadanej masy próbki mp i natężenia przepływu objętościowego gazów , system kontrolno-pomiarowy stanowiska wyznacza emisje właściwe Ei dla poszczególnych mierzonych gazów. Na podstawie ich średnich wartości określa się wskaźnik toksykometryczny - WLC50SM, który jest średnią wartością wskaźników toksykometrycznych określonych w temperaturach 450oC, 550oC i 750oC. W zależności od wartości WLC50SM produkty rozkładu termicznego i spalania badanego materiału klasyfikuje się następująco:

WLC50SM ≤ 15

produkty rozkładu i spalania bardzo toksyczne

15 < WLC50SM ≤ 40

produkty rozkładu i spalania toksyczne

WLC50SM > 40

produkty rozkładu i spalania umiarkowanie toksyczne

Analizator FTIR znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu. Ogranicza to wpływ zanieczyszczeń powietrza w strefie badania na wynik analizy widma.

Próbki do badań.
Do badania w każdej temperaturze należy przygotować po 3 próbki. Masa próbki powinna wynosić 4 +/- 0,1 g i powinna być równomiernie rozłożona na długości kuwety. Maksymalna grubość próbki powinna wynosić 5 mm. Dla materiałów o gęstości pozornej mniejszej niż 0,1 g/cm3 dopuszcza się próbki lite do grubości 10 mm. Próbki należy przygotować metodą przetwórstwa właściwą dla danego materiału lub poprzez wycięcie, czy też pobranie z gotowego wyrobu z zachowaniem reprezentatywności warstw.

Zastosowanie metody badawczej w polskim budownictwie lądowym do badań toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania mebli.
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści