akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Próbki do badań

Strefa Klienta

Wymiary i liczba próbek (plik do pobrania .pdf)

Wymagania ogólne

    Próbki do badań powinny reprezentować rzeczywisty układ użytkowy z podkładem i sposobem mocowania włącznie. Należy badać materiały i ich kompozycje o grubości nominalnej wykorzystując ich całkowitą grubość. W przypadku materiałów i kompozycji o grubości większej niż normatywne ograniczenia stanowiskowe, należy odciąć odpowiednią warstwę materiału od strony nie eksponowanej tak, aby grubość próbki, zmniejszyć do wymiarów określonych normą (np.: dla posadzek grubość próbki wraz z podkładem nie powinna być większa niż 60 mm).

    Przyjmuje się, że materiały o grubościach pośrednich (np.: 8 mm) między grubościami spełniającymi wymagania (np.: 4 mm i 10 mm) również te wymagania spełniają)

    W przypadku wyrobów/materiałów włókienniczych do badań należy przygotować dwa komplety próbek: jeden pobrany wzdłuż kierunku wytwarzania wyrobu/materiału; drugi prostopadle do tego kierunku.

Ogólne zasady wyboru podkładów pod próbkę

    
Wymóg normatywny - próbki do badań powinny reprezentować rzeczywisty układ użytkowy z podkładem i sposobem mocowania włącznie - w praktyce oznacza konieczność wielokrotnego badania tego samego materiału dla każdego rzeczywistego układu. W celu ograniczenia liczby badań wprowadzono standardowe podkłady: palne i niepalne (Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki wg PN-EN 13238). Wybór podkładów standardowych do stosowania w badaniach powinien opierać się na przewidywanej możliwości zastosowania wyników badania w układach rzeczywistych.

    Metoda mocowania do podłoża (np. klejenie) powinna być reprezentatywna dla warunków rzeczywistych. Jeśli w praktyce używa się różnych klejów, to do badania należy przygotować próbki do badania z każdym z nich lub bez klejenia do podkładu.

    Stąd wynika konieczność podawania w zleceniu na wykonanie badań przeznaczenia materiału i warunków jego zabudowy.

Wymagania dodatkowe dla badań niepalności materiałów (euroklasy A1 i A2)

    Sposób wykonania próbek z tych materiałów miał znaczący wpływ na wyniki badań. Wpływ na wyniki ma również usytuowanie palnych warstw w stosunku do termopary pieca. Stąd też do badań tych wyrobów konieczne są szczegółowe ustalenia dotyczące pobierania i przygotowania próbek, w celu uzyskania porównywalnych i zadowalająco powtarzalnych wyników.

    Dla materiałów/wyrobów wielowarstwowych (niehomogenicznych) bada się oddzielnie każdą z warstw.

Wymagania dodatkowe dla badań zestawów tapicerskich

    
Badanie zapalności mebli tapicerowanych polega na oddziaływaniu małych źródeł podpalania na próbki odpowiadające rzeczywistemu układowi tapicerskiemu i obserwacji skutków tego oddziaływania. Do badań należy dostarczyć wszystkie składniki układu tapicerskiego z opisem kolejności występowania. Pozwala to przygotować do badań, w stylizowanej formie, układ występujący w danym krześle lub fotelu.

    Należy również podać udział masowy poszczególnych składników w zestawie tapicerskim jednego wyrobu, który jest niezbędny do przygotowania reprezentatywnych próbek do badań toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania zestawu tapicerskiego.

Pobieranie i przygotowanie próbek do badań

Próbki do badań pobiera i przygotowuje Zamawiający. W zleceniu na wykonanie badań należy podać miejsce i sposób pobierania materiału/wyrobu do badań oraz sposób ich przygotowania.

biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści