akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN 50305

Laboratorium
BADANIE TOKSYCZNOŚCI PRODUKTÓW ROZKŁADU TERMICZNEGO I SPALANIA POWŁOK KABLI METODAMI WG PN-EN 50305, NF X70-100-1 I NF X70-100-2

Zasada metody.
Metoda polega na ilościowym oznaczaniu produktów rozkładu termicznego i spalania izolacji lub powłok kabli. Rozkład termiczny i spalanie próbek badanego materiału przeprowadza się w poziomym piecu rurowym w temperaturze 800oC (NF X70-100-1, NF X70-100-2). W czasie badań określa się emisję właściwą CO, CO2, HCN, NO, NO2, SO2, HCl, HBr i HF która oznacza masę toksycznego produktu wytworzoną w czasie rozkładu termicznego i spalania jednostki masy materiału w danych warunkach badania.

  

Stanowisko do badania toksyczności produktów rozkładu termicznego spalania powłok kabli.Do pomiaru emisji właściwej zastosowano analizator  FTIR, który mierzy w sposób ciągły stężenie masowe cmi CO, CO2, HCN, NO, NO2, SO2, HCl, HBr i HF w przepływających produktach rozkładu termicznego i spalania próbki badanego materiału. Na tej podstawie, dla zadanej masy próbki mp i natężenia przepływu objętościowego gazów, system kontrolno-pomiarowy stanowiska wyznacza emisje właściwe Ei dla CO, CO2, HCN, NO, NO2, SO2. Wartości te pozwalają wyznaczyć CITC - konwencjonalny indeks toksyczności dla kabli.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50305 powłoki kabli powinne być bezhalogenowe. Brak w produktach rozkładu termicznego i spalania powłok kabli HCl, HBr i HF jest potwierdzeniem tego wymogu.

Próbki do badań.
Próbkę do badań stanowi kawałek izolacji, powłoki lub innego niemetalowego materiału kabla. Do badania należy przygotować 3 próbki o masie 1 +/- 0,05 g. Próbki należy przygotować metodą przetwórstwa właściwą dla danego materiału lub poprzez wycięcie, czy też pobranie z gotowego wyrobu z zachowaniem reprezentatywności warstw.  

Zastosowanie metody badawczej - w kolejnictwie (zgodnie wymaganiami R15 i R16 norm: PN-EN 45545-2 i PN-EN 50305).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści